Raritet Expandera

Namn Serie Färg Typ Raritet Pris Inbyte I butik
Token - Pink Legendary Collection 4: Joey's World LC04-EN009 5 kr Fullt, 3 kr 6 / 2 st Beställ
Token - White Legendary Collection 4: Joey's World LC04-EN008 5 kr Fullt, 3 kr 4 / 2 st Beställ
Token - Yellow Legendary Collection 4: Joey's World LC04-EN007 5 kr Fullt, 3 kr 6 / 2 st Beställ
Token - Red Legendary Collection 4: Joey's World LC04-EN006 5 kr Fullt, 3 kr 2 / 2 st Beställ
Token - Orange Legendary Collection 4: Joey's World LC04-EN005 5 kr Fullt, 3 kr 3 / 2 st Beställ
Token - Blue Legendary Collection 4: Joey's World LC04-EN004 5 kr Fullt, 3 kr 3 / 2 st Beställ
Imperial Iron Wall Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN298 Continuous Trap Card Ultra Rare 50 kr Fullt, 25 kr 1 / 1 st Beställ
Black Horn of Heaven Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN297 Counter Trap Card Ultra Rare 20 kr Fullt, 10 kr 1 / 1 st Beställ
Spirit Barrier Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN296 Continuous Trap Card Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Compulsory Evacuation Device Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN295 Continuous Trap Card Secret Rare Slut, 50 kr 25 kr 0 / 1 st Beställ
Torrential Tribute Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN294 Normal Trap Secret Rare Slut, 80 kr 40 kr 0 / 1 st Beställ
Chain Destruction Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN293 Normal Trap Rare 20 kr Fullt, 10 kr 1 / 1 st Beställ
Horn of Heaven Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN292 Counter Trap Card Ultra Rare 20 kr Fullt, 10 kr 1 / 1 st Beställ
Trade-In Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN291 Normal Spell Card Ultra Rare Slut, 30 kr 15 kr 0 / 1 st Beställ
Pot of Avarice Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN290 Normal Spell Card Secret Rare Slut, 50 kr 25 kr 0 / 1 st Beställ
Stray Lambs Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN289 Normal Spell Card Ultra Rare 20 kr Fullt, 10 kr 1 / 1 st Beställ
Book of Moon Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN288 Quick-Play Spell Card Secret Rare 50 kr Fullt, 25 kr 1 / 1 st Beställ
Super Rejuvenation Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN287 Quick-Play Spell Card Super Rare Slut, 20 kr 10 kr 0 / 1 st Beställ
Reinforcement of the Army Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN286 Normal Spell Card Ultra Rare Slut, 20 kr 10 kr 0 / 1 st Beställ
Mystical Space Typhoon Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN285 Quick-Play Spell Card Secret Rare 70 kr Fullt, 35 kr 2 / 1 st Beställ
Heavy Storm Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN284 Normal Spell Card Ultra Rare Slut, 30 kr 15 kr 0 / 1 st Beställ
Dark Hole Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN283 Normal Spell Card Secret Rare Slut, 70 kr 35 kr 0 / 1 st Beställ
Strike Ninja Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN282 Effect Monster Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Berserk Dragon Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN281 Effect Monster Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Injection Fairy Lily Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN280 Effect Monster Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Cave Dragon Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN279 Effect Monster Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Chaos Trap Hole Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN278 Counter Trap Card Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Treacherous Trap Hole Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN277 Normal Trap Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Giant Trap Hole Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN276 Normal Trap Common 5 kr Fullt, 3 kr 2 / 2 st Beställ
D.D. Trap Hole Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN275 Normal Trap Common 5 kr Fullt, 3 kr 2 / 2 st Beställ
Adhesion Trap Hole Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN274 Normal Trap Common 5 kr 3 kr 1 / 2 st Beställ
Sixth Sense Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN273 Normal Trap Common Slut, 100 kr 50 kr 0 / 1 st Beställ
Dice Try! Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN272 Counter Trap Card Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Dice Re-Roll Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN271 Normal Trap Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Needle Wall Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN270 Continuous Trap Card Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Blind Destruction Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN269 Continuous Trap Card Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Second Coin Toss Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN268 Continuous Spell Card Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Gatling Dragon Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN267 Fusion Monster Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Twin-Barrel Dragon Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN266 Effect Monster Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Snipe Hunter Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN265 Effect Monster Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Blowback Dragon Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN264 Effect Monster Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Roulette Barrel Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN263 Effect Monster Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Dice Jar Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN262 Effect Monster Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Gravekeeper's Stele Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN261 Normal Spell Card Ultra Rare 20 kr Fullt, 10 kr 1 / 1 st Beställ
Necrovalley Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN260 Field Spell Card Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Gravekeeper's Visionary Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN259 Effect Monster Rare Slut, 20 kr 10 kr 0 / 1 st Beställ
Gravekeeper's Priestess Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN258 Effect Monster Rare 20 kr Fullt, 10 kr 1 / 1 st Beställ
Gravekeeper's Vassal Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN257 Effect Monster Common Slut, 5 kr 3 kr -1 / 2 st Beställ
Gravekeeper's Curse Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN256 Effect Monster Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Gravekeeper's Spy Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN255 Flip Effect Monster Secret Rare 50 kr Fullt, 25 kr 1 / 1 st Beställ
The Forces of Darkness Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN254 Normal Trap Common 5 kr 3 kr 1 / 2 st Beställ
The Gates of Dark World Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN253 Field Spell Card Ultra Rare Slut, 30 kr 15 kr 0 / 1 st Beställ
Dark World Grimoire Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN252 Continuous Spell Card Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Dark World Dealings Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN251 Normal Spell Card Super Rare Slut, 40 kr 20 kr 0 / 1 st Beställ
Gateway to Dark World Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN250 Quick-Play Spell Card Secret Rare 50 kr Fullt, 25 kr 1 / 1 st Beställ
Dark World Lightning Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN249 Normal Spell Card Secret Rare Slut, 40 kr 20 kr 0 / 1 st Beställ
Snoww, Unlight of Dark World Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN248 Effect Monster Secret Rare Slut, 50 kr 25 kr 0 / 1 st Beställ
Scarr, Scout of Dark World Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN247 Effect Monster Common 5 kr 3 kr 1 / 2 st Beställ
Goldd, Wu-Lord of Dark World Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN246 Effect Monster Secret Rare Slut, 40 kr 20 kr 0 / 1 st Beställ
Sillva, Warlord of Dark World Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN245 Effect Monster Secret Rare 30 kr Fullt, 15 kr 1 / 1 st Beställ
Brron, Mad King of Dark World Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN244 Effect Monster Ultra Rare 20 kr Fullt, 10 kr 1 / 1 st Beställ
Broww, Huntsman of Dark World Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN243 Effect Monster Secret Rare 40 kr Fullt, 20 kr 1 / 1 st Beställ
Beiige, Vanguard of Dark World Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN242 Effect Monster Ultra Rare Slut, 20 kr 10 kr 0 / 1 st Beställ
A Deal with Dark Ruler Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN241 Quick-Play Spell Card Rare 20 kr Fullt, 10 kr 1 / 1 st Beställ
Fiend Skull Dragon Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN240 Fusion Monster Rare 20 kr Fullt, 10 kr 4 / 1 st Beställ
Shadow Tamer Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN239 Effect Monster Rare 20 kr Fullt, 10 kr 2 / 1 st Beställ
Lesser Fiend Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN238 Effect Monster Rare 20 kr Fullt, 10 kr 2 / 1 st Beställ
Toon Summoned Skull Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN237 Effect Monster Rare 20 kr Fullt, 10 kr 1 / 1 st Beställ
Beast of Talwar Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN236 Normal Monster Rare 20 kr Fullt, 10 kr 1 / 1 st Beställ
Summoned Skull Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN235 Normal Monster Rare 20 kr Fullt, 10 kr 1 / 1 st Beställ
Riryoku Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN234 Normal Spell Card Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Tribute Doll Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN233 Normal Spell Card Common 5 kr 3 kr 1 / 2 st Beställ
Fairy Meteor Crush Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN232 Equip Spell Card Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Magical Labyrinth Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN231 Equip Spell Card Common 5 kr 3 kr 1 / 2 st Beställ
Labyrinth Tank Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN230 Fusion Monster Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Wall Shadow Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN229 Effect Monster Common 5 kr 3 kr 1 / 2 st Beställ
Shadow Ghoul Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN228 Effect Monster Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Jirai Gumo Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN227 Effect Monster Common 5 kr Fullt, 3 kr 3 / 2 st Beställ
Suijin Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN226 Effect Monster Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Kazejin Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN225 Effect Monster Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Sanga of the Thunder Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN224 Effect Monster Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Gate Guardian Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN223 Effect Monster Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Monster Tamer Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN222 Normal Monster Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Dungeon Worm Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN221 Normal Monster Common 5 kr 3 kr 1 / 2 st Beställ
Labyrinth Wall Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN220 Normal Monster Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Trap of the Imperial Tomb Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN219 Normal Trap Common 5 kr 3 kr 1 / 2 st Beställ
Tutan Mask Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN218 Counter Trap Card Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Call of the Haunted Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN217 Continuous Trap Card Super Rare Slut, 30 kr 15 kr 0 / 1 st Beställ
Overpowering Eye Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN216 Normal Spell Card Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Pyramid of Wonders Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN215 Continuous Spell Card Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Everliving Underworld Cannon Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN214 Continuous Spell Card Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ
Zombie World Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN213 Field Spell Card Ultra Rare Slut, 30 kr 15 kr 0 / 1 st Beställ
Call of the Mummy Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN212 Continuous Spell Card Super Rare 30 kr Fullt, 15 kr 2 / 1 st Beställ
Book of Life Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN211 Normal Spell Card Ultra Rare Slut, 30 kr 15 kr 0 / 1 st Beställ
Great Mammoth of Goldfine Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN210 Fusion Monster Common 5 kr Fullt, 3 kr 2 / 2 st Beställ
Skull Conductor Legendary Collection 4: Joey's World LCJW-EN209 Effect Monster Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 2 st Beställ

Vi reserverar oss för eventuella diffar eller felskrivningar i priser och lagersaldo.
Om du inte hittar det du söker, klicka här så hjälper vi dig.